03.10.2019 10:10

Regional Reuniounen

RR Patrick+Gilles Mini2

Den sne/cgfp organiséiert am Oktober och regional Reuniounen.
Et geet drëm nozelauschteren wat d’Leit um Terrain wëllen a brauchen, nom Motto: „Wou dréckt de Schong, a wat si méiglech Léisungsvirschléi?“
D’regional Reunioune riichten sech déi Kéier net nëmmen un d’Presidenten an d’Memberen aus de Schoulkommiteeën, mee un all eis Memberen.
Dës Reunioune fänken um 18 Auer un a schléissen och mat engem Patt an engem Schnittchen of.

Fichiers annexes
Votre navigateur est désuet!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant

×